Інформація для читачів

Ми пропонуємо авторам реєструватися на сайті, щоб скористатись службою повідомлень цього журналу. Для реєстрації використайте посилання Зареєструватися у верхньому меню домашньої сторінки сайту журналу. У Вас буде можливість оперативно отримувати поштою сторінки змісту нових опублікованих випусків нашого видання та дозволите редакції відстежувати читацькі пріоритети та інтереси. Будь ласка, ознайомтеся з нашим Положенням про конфіденційність, у якому йдеться про те, що журнал гарантує нерозповсюдження імен та електронних адрес своїх читачів стороннім особам.

Перед подачею статей на розгляд, редакційна колегія Вісника наполегливо рекомендує авторам ознайомитися із «Інструкцією для авторів».

Подачу статті на розгляд редакційна колегія сприймає як визнання того, що автор чи автори знайомі з нижченаведеними вимогами і погоджуються з ними.

 
1. Загальні вимоги.

а) До Вісника приймаються публікації (наукові статті, рецензії, публікації раніше невідомих джерел з коментарем автора) обсягом від 0,5 до 1,5 авторського аркуша (1 авт. аркуш = 40 000 знаків з пробілами), які раніше не публікувалися та не подавалися на розгляд до інших видань.

б) До друку приймаються статі такими мовами: українська, англійська. Передбачені такі рубрики: наукові статті, документи і матеріали, рецензії та огляди, хроніка наукового життя.

в) Стаття повинна бути чітко структурована і містити такі обов’язкові елементи:

 • постановка проблеми;
 • аналіз джерел та літератури, дотичних до проблеми, та на яких ґрунтується дослідження;
 • завдання, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті;
 • основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку (Про підвищення вимог до фахових видань, 2003).

г) Стаття має супроводжуватися анотаціями і ключовими словами українською та англійською мовами. Для статей українською мовою англомовна анотація повинна мати обсяг не менше 1800 знаків (з пробілами). Для статей англійською мовою – аналогічний обсяг україномовної анотації (Порядок формування переліку наукових фахових видань України, 2018). Анотації мають відображати хід дослідження і характеризувати сформульовані висновки.

 
2. Структура статті.
 • УДК – індекс Універсальної Десяткової Класифікації, що представляє собою числове вираження змісту статті.
 • ПІБ автора – повністю або скорочено, в називному відмінку.
 • Науковий ступінь, вчення звання, посада – повністю, в називному відмінку (напр.: доктор історичних наук, професор).
 • Електронна адреса автора.
 • Ідентифікатор дослідника (ORCID ID, Researcher ID, Scopus ID – за наявності).
 • Інституція, яку представляє автор, містокраїна – повністю, в називному відмінку (напр.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна).
 • Назва статті (українською мовою) – назва повинна бути короткою і передавати сутність тексту; не допускається використання формул «До питання про…», «До проблеми…», «Деякі питання…» тощо.
 • Анотація (українською мовою) – повинна мати предметний, а не описовий характер; мінімум 1800 знаків для англомовної статті.
 • Ключові слова (українською мовою) – 5-8 позицій.
 • Основний текст статті – повинен містити обов’язкові елементи, наведені в пункті 1в цих вимог. Текст має бути добре вичитаний, без орфографічних та пунктуаційних помилок. Редакція залишає за собою право скорочувати або редагувати тексти, що подаються до публікації.
 • Список використаних джерел – оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. На початку списку наводяться архівні матеріали, після них решта джерел – за абеткою. Приклади оформлення наведені в додатку до цих Вимог.
 • References – список літератури, перекладений англійською мовою. Порядок джерел в References має повністю відповідати Списку використаних джерел. Бібліографічний запис має бути оформлений відповідно до стилю APA (APA StyleAmerican Psychological Association). Приклади оформлення наведені в додатку до цих Вимог.
 • ПІБ автора – транслітеровані латинською абеткою.
 • Інституція, яку представляє автор, місто, країна – коректна англомовна назва (напр.: Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine; Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine).
 • Назва статті (англійською мовою).
 • Анотація (англійською мовою).
 • Ключові слова – Keywords (англійською мовою).
3. Вимоги до посилань.
 • Посилання на джерело ставиться в тексті у квадратних дужках, з вказанням порядкового номеру джерела в списку літератури та сторінки чи діапазону сторінок або аркуша архівної справи: [3, с. 15].
 • Використання підрядкових посилань не допускається.
 
4. Вимоги до оформлення тексту.
 • Текст статті подається до редколегії Вісника в електронному вигляді у форматах .doc або .docx.
 • Шрифт: Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1.
 • Абзацний відступ – 0,5 см (без використання пробілів).
 • Всі поля у файлі – 2 см.
 • Таблиці необхідно розташовувати після тексту статті, перед Списком джерел та літератури.
 • Ілюстрації надсилати окремими файлами у форматах .jpg, .jpeg, .png.

 

 
5. Можливі причини відмови
 • Авторам може бути відмовлено в публікації матеріалів з наступних причин:
 • Часткове або повне ігнорування автором вищевказаних вимог.
 • Текст статті погано вичитаний, містить значну кількість орфографічних та пунктуаційних помилок.
 • Відсутня розширена англомовна анотація або переклад здійснено автоматичними перекладачами.
 • Стаття не структурована, відсутня логічність у викладі матеріалу.
 • Недотримання автором принципів академічної доброчесності (стаття містить плагіат, самоплагіат, фальсифіковані дані тощо).
 • Стаття не містить наукової новизни, не має практичної або теоретичної цінності.
 • Стаття містить нетолерантні висловлювання або є ідеологічно заангажованою.
 
ДОДАТКИ
 
1. Зразки оформлення Списку використаних джерел та References

Монографія

Джерела: Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського / С. Плохій. – Київ: Критика, 2011. – 600 с.

References: Plokhii, S. (2011). The Great Redivision. Uncommon History of Mykhailo Hrushevskyi. Kyiv: Critique. [In Ukrainian].

Стаття з журналу

Джерела: Пшеничний Т. Роль Української греко-католицької церкви у національному вихованні суспільства в першій половині ХХ ст. / Т. Пшеничний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2018. – 3(138). – С. 60-64.

References: Pshenychnyi, T. (2018). The Role of the Greek Catholic Church in the National Education of Society in the First Half of the 20th Century. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. History, 3(138), 60-64. [In Ukrainian]. DOI: 10.17721/1728-2640.2018.138.13

Розділ з колективної праці

Джерела: Станчев М. Християн Раковський як дипломат (1918-1927 рр.) / М. Станчев // Україна і Болгарія в історії Європи: збірник наукових праць / Ред.: В. Смолій, Д. Вачков. – Київ – Софія: Інститут історії НАН України, 2019. – С. 359-378.

References: Stanchev, M. (2019). Cristian Racovsky as a Diplomat. In V. Smolii, D. Vachkov (Eds.), Ukraine and Bulgaria in European History: Collection of Scientific Papers. Kyiv – Sofia: Institute of History of the National Academy of Sciences of Ukraine. Pp. 359-378. [In Ukrainian].

Архівний матеріал

Джерела: Галузевий державний архів Служби безпеки України, спр. 67098 ФП (СВУ), т. 99 (Голоскевич Г. К.), 245 арк.

References: Branch State Archive of Security Service of Ukraine, file 67098 FP (Union for the Freedom of Ukraine), vol. 99 (H. K. Holoskevych), 245 sheets.

Автореферат дисертації

Джерела: Петрушко Л. Емоційний світ у Києво-Печерському патерику: печаль і сльози: автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Петрушко Л.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с.

References: Petrushko, L. (2019). Emotional World in the Kyivan Cave Patericon: Sadness and Tears. Abstract of unpublished thesis (PhD in History), Taras Shevchenko National University of Kyiv. [In Ukrainian].

Дисертація

Джерела: Петрушко Л. Емоційний світ у Києво-Печерському патерику: печаль і сльози : дис. канд. іст. наук : 07.00.01 / Петрушко Л.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 239 с.

References: Petrushko, L. (2019). Emotional World in the Kyivan Cave Patericon: Sadness and Tears. Unpublished thesis (PhD in History), Taras Shevchenko National University of Kyiv. [In Ukrainian].

Електронний ресурс

Джерела: Зашкільняк Л. Постмодернізм в історичній науці [Електронний ресурс] / Л. Зашкільняк // Енциклопедія історії України. – Режим доступу: http://bit.ly/2mf8eJu

References: Zashkilniak, L. (n.d.). Postmodernism in the Historical Science. Encyclopedia of the History of Ukraine. http://bit.ly/2mf8eJu. [In Ukrainian].

Складова частина матеріалів конференції

Джерела: Гордійчук М. Володимир Менчиць (1837-1916) у спогадах сучасників / М. Гордійчук // Дні науки історичного факультету: матеріали ІХ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 21 квітня 2016 р., Київ / Гол. ред.: І. К. Патриляк. – Київ, 2016. – С. 18-22.

References: Hordiichuk, M. (2016). Volodymyr Menchyts (1837-1916) in the Memories of Contemporaries. In: I. Patryliak (Ed.), Proceedings of the 9th International Conference of Students, Postgraduate Students and Young Scientists “The Days of Science of the Faculty of History”, April 2016. Kyiv. Pp. 18-22. [In Ukrainian].

 

Для спрощення оформлення списків літератури Редакційна колегія рекомендує авторам користуватися наступними ресурсами: https://vak.in.ua/index.php для коректного оформлення бібліографічного запису відповідно до вимог ВАК; застосунками Mendeley або Zotero для оформлення бібліографії у стилі APA, або онлайн-ресурсом Citation Machine.

Для коректної транслітерації прізвищ вітчизняних авторів латинською абеткою рекомендується послуговуватися офіційною Таблицею транслітерації українського алфавіту латиницею.

 

 
2. Зразок послідовності та оформлення структурних елементів статті (основна мова статті – українська):

УДК

А. Коваль, кандидат історичних наук, асистент

Email: koval.andrii@knu.ua

ORCID: 0000-0002-2180-4185

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

НАЗВА СТАТТІ

Анотація [до 500 знаків].

Ключові слова: [5-8 ключових слів].

 

Постановка проблеми.

Аналіз джерел і літератури.

Постановка завдання.

Виклад основного матеріалу.

Висновки.

 

Список використаних джерел:

1. Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського / С. Плохій. – Київ: Критика, 2011. – 600 с.

2. ….

3. ….

 

References:

1. Plokhii, S. (2011). The Great Redivision. Uncommon History of Mykhailo Hrushevskyi. Kyiv: Critique. [In Ukrainian].

2. ….

3. ….

 

A. Koval, PhD in History, Assistant Professor

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

 

TITLE OF THE ARTICLE

Abstract [1800 знаків].

Keywords: [5-8].

 
3. Зразок послідовності та оформлення структурних елементів статті (основна мова статті – англійська):

UDC

A. Koval, PhD in History, Assistant Professor

Email: koval.andrii@knu.ua

ORCID: 0000-0002-2180-4185

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

 

TITLE OF THE ARTICLE

Abstract [до 500 знаків].

Keywords [5-8 ключових слів].

 

Problem statement.

Analysis of sources and literature.

Setting objectives.

Presentation of the main research material.

Conclusions.

 

List of used sources:

1. Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського / С. Плохій. – Київ: Критика, 2011. – 600 с.

2. ….

3. ….

 

References:

1. Plokhii, S. (2011). The Great Redivision. Uncommon History of Mykhailo Hrushevskyi. Kyiv: Critique. [In Ukrainian].

2. ….

3. ….

 

А. Коваль, кандидат історичних наук, асистент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

НАЗВА СТАТТІ

Анотація [1800 знаків].

Ключові слова: [5-8].