Інформація для авторів

 • Вимоги до структури та  змісту статті

 

Вимоги до структури та змісту статті відповідають положенням Національного стандарту України ДСТУ 7152:2020. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках та Рекомендаціям ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою.

 

ЕЛЕМЕНТИ ОФОРМЛЮВАННЯ СТАТТІ

 

 • Цифровий ідентифікатор публікації (DOI).
 • Індекс УДК. 
 • Назва статті.
 • Відомості про автора (авторів). 
 • Анотація.
 • Ключові слова.
 • Основний текст статті.
 • Список бібліографічних посилань.


ЦИФРОВИЙ ІДЕНТИФІКАТОР ПУБЛІКАЦІЇ (DOI)

Цифровий ідентифікатор DOI присвоює видавець журналу, його розміщують окремим рядком над індексом УДК. 

 

ІНДЕКС УДК

Працівники, студенти та аспіранти КНУ імені Тараса Шевченка можуть звернутися по  допомогу  з укладання індексу УДК до фахівців Наукової бібліотеки імені М. Максимовича. Для цього потрібно написати листа на е-пошту bibliograflib@gmail.com, в якому зазначити своє ім’я, прізвище посаду, назву статті та анотацію до статті.

 

НАЗВА СТАТТІ

Назва статті має бути інформативною і конкретною: 5–9 слів, що відповідають змісту статті, без словосполучень на зразок «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…» тощо. Для оригінальної дослідницької статті бажано до назви  додавати  дескриптор дослідження, наприклад «перехресне дослідження» «практичне дослідження», «результати опитування». 

Технічне оформлення назви має відповідати шаблону статті (покликання на шаблон), а зміст — вимогам Рекомендацій ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА (АВТОРІВ)

Порядок авторів потрібно визначити до подання рукопису (див. «Авторство та співавторство» покликання на пункт редакційної політики). Будь-які зміни, внесені після подання рукопису, мають схвалити всі автори. У відомостях про автора мають бути такі елементи:

 • ім’я, прізвище;  
 • науковий ступінь, вчене звання;
 • посада;
 • основне місце роботи на час дослідження (назва установи чи організації та її поштова адреса);
 • назва країни;
 • корпоративна е-пошта автора (авторів);
 • унікальний ідентифікатор автора досліджень ORCID ID.

Автори мають зазначати свою  належність до  конкретної установи так,  як подано на офіційному вебсайті їхньої установи. У комунікації з редакцією журналу просимо  використовувати свою офіційну корпоративну пошту. 

УВАГА! Автори подають два варіанти статті — з інформацією про авторів  (файл Автори. Назва статті) та  без інформації про авторів (Файл Для рецензування. Назва статті). Це потрібно для подвійного сліпого рецензування.

АНОТАЦІЯ

В анотації має бути відображено зміст статті, оскільки для більшості читачів вона буде основним джерелом інформації про ваше дослідження (багато баз даних містять лише назву й анотацію). 

Анотація оригінальної дослідницької статті має бути структурованою та  інформативною, відповідати IMRAD-структурі й містити такі пункти: 

  • Актуальність. 
  • Мета та завдання.
 • Методи.
 • Результати.
 • Висновки.

Див. приклад у шаблоні (покликання на шаблон) та Рекомендації ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою

Обсяг анотації — 200300 слів.

Анотація оглядової статті може бути неструктурованою, індикативною, в ній треба висвітлити основні тези огляду. Обсяг —  100150 слів.

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Для оригінальної дослідницької статті — 4–8 ключових слів. Для оглядової статті — 3–6 ключових слів.

Інформацію про назву статті, відомості про  автора (авторів), розширену анотацію (1 800 знаків із проміжками) та ключові слова статті англійською мовою для українськомовних статей або українською мовою для англомовних статей подають наприкінці статті після списку використаних джерел.

 

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ

 

ОБСЯГ ОСНОВНОГО ТЕКСТУ. Оригінальні дослідницькі статті — до 10 тис. слів, оглядові статті  — до 5 тис. слів.

 

СТРУКТУРА СТАТТІОригінальна дослідницька стаття має бути підготовлена з використанням IMRAD-структури та містити такі основні елементи: 

 • Вступ. 
 • Методи дослідження.
 • Результати.
 • Дискусія і висновки. 

Детальні вимоги до кожного із зазначених структурних елементів статті подано в Рекомендаціях ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою).
Оглядові статті можуть бути підготовлені з використанням IMRAD-структури або мати іншу структуру.

 

ІЛЮСТРАЦІЇ, ТАБЛИЦІКількість таблиць і рисунків (схем, графіків, діаграм) для оригінальної дослідницької статті — максимум 6, для оглядової статті — максимум 4. Усі рисунки (схеми, графіки, діаграми тощо) й  таблиці повинні бути пронумеровані арабськими цифрами та розміщені безпосередньо в тексті, там, де вони мають бути за змістом (а не наприкінці документа). 

Рисунки супроводжують пояснювальними підписами (під рисунком, окремим абзацом), а таблиці — тематичними назвами. Підписи та назви мають відображати зміст зображень і таблиць, бути стислими й  інформативними. На кожен рисунок чи таблицю потрібно покликатися в основному тексті  статті та зазначати їхній порядковий номер, наприклад: (рис. 1), (табл. 2). 

Приклад.

Рис. 1. Гістограми нормального розподілу значень внутрішніх дисків

Якщо статтю буде прийнято, автори завантажують окремі файли всіх рисунків високої роздільної здатності у форматах .tif або .jpg. Назви файлів для інформаційної графіки мають бути зрозумілими та відповідати назвам у тексті (наприклад, Рисунок 1Рисунок 2). Роздільна здатність зображень: 1 200 dpi для штрихового зображення, 600 dpi для відтінків сірого та 300 dpi для кольорового зображення.

 

ПОДЯКИ, ПРИМІТКИЗгадайте всіх людей, які зробили вагомий внесок у дослідження, але не є співавторами, та зазначте всі джерела фінансування. Рекомендована форма: «Цю роботу виконано за підтримки Ради з медичних досліджень [номер гранту xxxx]». Якщо конкретного фінансування не було, напишіть таке речення: «Це дослідження не отримало жодного гранту від жодної фінансової установи в державному, комерційному або некомерційному секторах». Див. детальніше на с. 3 Рекомендацій ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою).

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬБібліографічні записи у списку бібліографічних посилань наводять за бібліографічним стилем цитування APA style references (7th Edition) (журнали із технічних, природничих наук можуть обирати власний стиль цитування, прийнятий у конкретній галузі науки). 

 

Приклади оформлення бібліографічних записів за APA style references

 

Книжкове видання

Автор, A. A.  (рік публікації). Назва книги. Видавництво.

 • Covey, S. R. (2013). The 7 habits of highly effective people: Powerful lessons in personal change. Simon & Schuster.

 

Для електронних книг або книг, які мають електронні версії наприкінці бібліографічного опису зазначають URL, наприклад:

 • Brück, M. (2009). Women in early British and Irish astronomy: Stars and satellites. Springer Nature. https:/doi.org/10.1007/978-90-481-2473-2.
 • Женченко, М. (2019). Цифрові трансформації видавничої галузі. 2-ге вид., змін. Жнець. https://www.zhnets.com.ua/zhenchenko-maryna-tsyfrovi- transformatsiyi-vydavnychoyi-galuzi-kyyiv-zhnets-2019-2-ge-vyd-zmin-409-s/

 

Стаття в журналі

Автор, A. A.  (рік публікації). Назва статті. Назва Журналу, номер журналу, сторінки. URL

 

 • Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185

 

Презентація на конференції

Автор, A. A.  (рік, місяць, дата проведення конференції). Назва презентації [Презентація на конференції]. Назва конференції, місце проведення конференції. URL

 

Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T., & Márquez-Greene, N. (2019, August 8–11). Gun violence: An event on the power of community [Conference presentation]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://convention.apa.org/2019-video

 

Матеріали конференції, опубліковані у збірнику матеріалів конференції

Автор, A. A.  (рік). Назва публікації. В Прізвища редакторів збірника (ред.), Назва конференції: Число. Назва (сторінки). Видавець. URL

 

Bedenel, A.-L., Jourdan, L., & Biernacki, C. (2019). Probability estimation by an adapted genetic algorithm in web insurance. In R. Battiti, M. Brunato, I. Kotsireas, & P. Pardalos (Eds.), Lecture notes in computer science: Vol. 11353. Learning and intelligent optimization (pp. 225–240). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05348-2_21

 

Дисертація

Автор, A. A.  (рік). Назва дисертації [Рукопис докторської дисертації]. Назва університету, де захищено  дисертацію. 

 • Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.

Детальні вимоги і приклади оформлення бібліографічних записів можна також подивитися у: Publication Manual of the American Psychological Association (APA), 7th Edition та у Прикладах оформлення посилань за APA (7th ed.) у списку використаних джерел.

Для коректного  складання бібліографічних записів у списку використаних джерел можна використати спеціалізовані програми, наприклад: https://www.grafiati.com/uk/

Джерела у списку використаних джерел нумерують і подають за абеткою. 

 

У статті англійською мовою наводять ОДИН список використаних джерел — References, в якому бібліографічний опис джерел не романським шрифтом (кириличні, арабські, китайські тощо) подають у перекладі англійською мовою, зазначають наприкінці бібліографічного опису у квадратних дужках англійською мовою мову джерела:  [in Ukrainian], [in Chinish]  тощо та наводять у квадратних дужках бібліографічний опис мовою джерела. Наприклад: 

 • Zhenchenko, M. (2019). Digital transformation publishing industry. Zhnets [in Ukrainian]. [Женченко, М. (2019). Цифрові трансформації видавничої галузі. Жнець].

 

Нормативно-правові акти, стандарти

 • Верховна Рада України. (2019). Про забезпечення функціонування української мови як державної (Закон України від 25.04.2019 р. № 2704-VIII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19

 

 • International Organization for Standardization. (2018). Occupational health and safety management systems—Requirements with guidance for use (ISO Standard No. 45001:2018). https://www.iso.org/standard/63787.html

 

У статті українською мовою наводять ДВА списки використаних джерел:

 1. Список використаних джерел мовою оригіналу (бібліографічні описи подають за бібліографічним стилем цитування APA style reference).
 2. References англійською мовою (бібліографічні описи подають за бібліографічним стилем цитування APA style reference). У References бібліографічний опис джерел не романським шрифтом (кириличні, арабські, китайські тощо) подають у перекладі англійською мовою і зазначають наприкінці бібліографічного опису у квадратних дужках англійською мовою мову джерела:  [in Ukrainian], [in Chinish]  тощо. Наприклад: 
 • Zhenchenko, M. (2019). Digital transformation publishing industry. Zhnets [in Ukrainian]. 

 

ФОРМАТ ПОКЛИКАННЯ НА ДЖЕРЕЛА В ТЕКСТІ. У тексті формат покликання на джерело має такий вигляд: у круглих дужках зазначають прізвище автора, через кому рік виходу джерела. Якщо зазначають сторінку джерела, то її подають через кому після року публікації та  після скорочення «с.» або «p.» (скорочення від слова «сторінка» мовою оригіналу). Наприклад: (Freeberg, 2019). Якщо авторів понад три, у дужках зазначають лише першого та додають “et al.”, наприклад: (Grady et al., 2019).

Якщо є необхідність робити покликання на кілька джерел одночасно, то їх треба  подавати через кому в алфавітному порядку за першою літерою прізвища автора кожного джерела. Наприклад, дослідники вивчали певну проблему: (Freeberg, 2019; Grady et al., 2019).

Основна частина покликань у публікації має бути на авторитетні джерела останніх 5–7 років видання. Список літератури має не менше як на 30% складатися зі статей, опублікованих у рейтингових журналах, які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science. Самоцитування не повинно перевищувати 15% від загальної кількості цитованих джерел.

 

 • Вимоги до технічного оформлення статті

Технічне оформлення статті має відповідати вимогам Видавничо-поліграфічного центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема:

Вимоги до технічного оформлення структурних елементів статті

Текст має бути подано як файл у форматі WinWord (*.doc) або файл у форматі TeX без застосування стильової розмітки.

Комп'ютерний набір тексту потрібно здійснювати за такими параметрами:

  • індекс УДК —  Arial, 9 pt, напівжирний;
  • ім’я, прізвище, науковий ступінь, звання (якщо вони є), посада кожного співавтора, ORCID —  Arial, 9 pt, напівжирний; 
  • назва статті —  Arial, 10 pt, напівжирний, всі великі літери;
  • анотація (українською та англійською мовами) —  Arial, 9 pt, курсив; у структурованій анотації пункти “Актуальність”... — Arial, 9 pt, напівжирний курсив;
  • основний повний текст статті (з таблицями та рисунками) — Arial,   10 pt, звичайний;
  • список бібліографічних посилань — Arial, 8 pt, звичайний;
  • інтервал між рядками – одинарний;
 • перед назвою статті й після неї та після назви статті й кожного її розділу має бути проміжок в один рядок;
 • відступ першого рядка кожного абзацу має дорівнювати 0,5 см;
 • параметри сторінки: формат А4;
 • поля (визначають відповідно до значень у таблиці в меню Розмітка сторінки / Поля / Налаштовувані поля програми Microsoft Word).

верхнє

2,54

нижнє

2,0

ліве 

1,8

праве

1,8

від краю до колонтитула

до верхнього колонтитула

1,7

до нижнього колонтитула

1,7

 

Додаткові вимоги до тексту статті:

 • кожну абревіатуру потрібно вводити в текст у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення; лише потім можна користуватися введеною абревіатурою;
 • усі цитати подавати мовою статті (незалежно від мови оригіналу), обов'язково супроводжуючи їх посиланнями на джерело та конкретну сторінку;
 • на всі таблиці й рисунки давати посилання в тексті статті;
 • усі таблиці повинні мати заголовки (над таблицею, окремим абзацом тексту);
 • формули у статтях набирати лише за допомогою редактора формул (Microsoft Equation чи MathType Equation), шрифт основних символів Arial, розмір 11;
 • між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру величини треба ставити нерозривний інтервал.