Інструкції для авторів

1.  Вимоги до структури та змісту статті

Вимоги до структури та змісту статті відповідають положенням Національного стандарту України ДСТУ 7152:2020. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках та Рекомендаціям ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою.

 

ЕЛЕМЕНТИ ОФОРМЛЮВАННЯ СТАТТІ

 

 1. Індекс УДК.
 2. Цифровий ідентифікатор публікації (DOI).
 3. Відомості про автора (авторів).
 4. Назва статті.
 5. Анотація.
 6. Ключові слова.
 7. Основний текст статті.
 8. Інформація про внесок авторів.
 9. Подяки, джерела фінансування.
 10. Список використаних джерел.
 11. Дати надходження до редакції журналу, рецензування, схвалення до друку статті.

 

 1. ІНДЕКС УДК

Індекс УДК розміщують у лівому верхньому куті сторінки.

Інформаційно-бібліографічний відділ Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича надає платні послуги із визначення індексу УДК (25 грн один індекс). Послугу можна одержати в  кім. 24 бібліотеки, або зателефонувати: (044) 239-33-53 (33-53), або написати листа на е-пошту bibliograflib@gmail.com, в якому зазначити своє ім’я, прізвище посаду, назву статті та анотацію до статті.

 

 1. ЦИФРОВИЙ ІДЕНТИФІКАТОР ПУБЛІКАЦІЇ (DOI)

Ідентифікатор DOI розміщуємо окремим рядком під індексом УДК.

Цифровий ідентифікатор DOI присвоює засновник журналу (DOI для працівників та студентів КНУ імені Тараса Шевченка надає відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича, кім. 42, тел.: (044) 239-33-30 (33-30)).

 

 1. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА (АВТОРІВ)

Порядок авторів потрібно визначити до подання рукопису (див. «Авторство та співавторство»). Будь-які зміни, внесені після подання рукопису, мають схвалити всі автори. У відомостях про автора повинні  бути такі елементи:

 • ім’я, прізвище;
 • науковий ступінь, вчене звання;
 • унікальний ідентифікатор автора досліджень ORCID ID;
 • корпоративна е-пошта автора (авторів);
 • основне місце роботи чи навчання на час дослідження (назва установи чи організації), місто, країна.

 

Автори мають зазначати свою належність до конкретної установи так, як подано на офіційному вебсайті їхньої установи. У комунікації з науковою редакцією журналу просимо використовувати свою офіційну корпоративну пошту.

 

Скорочення у назвах наукових ступенів, вчених звань і посад українською та англійською мовами просимо подавати відповідно до табл. 1.

 

Таблиця 1

Скорочення у назвах наукових ступенів, вчених звань і посад

Академічні звання

Українською

Англійською

акад. НАН України

Active Member of the National Academy of Sciences of Ukraine

чл.-кор. НАН України

Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine

 

Наукові ступені

д-р (…) наук

DSc (…)

д-р геол.-мінерал. наук

DSc (Geol. & Mineral.)

д-р геол. наук

DSc (Geol.)

д-р геогр. наук

DSc (Geogr.)

д-р техн. наук

DSc (Engin.)

д-р біол. наук

DSc (Biol.)

д-р фіз.-мат. наук

DSc (Phys. & Math.)

канд. (…) наук

PhD (…)

канд. геол.-мінерал. наук

PhD (Geol. & Mineral.)

канд. геол. наук

PhD (Geol.)

канд. геогр. наук

PhD (Geogr.)

канд. техн. наук

PhD (Engin.)

канд. біол. наук

PhD (Biol.)

канд. фіз.-мат. наук

PhD (Phys. & Math.)

д-р філософії

PhD

 

 

 

Вчені звання

проф.

Prof.

доц.

Assoc. Prof.

докторант

Doctoral Student

асист.

Assist.

ст. наук. співроб.

Senior Researcher

ст. дослідник

Senior Researcher

мол. наук. співроб.

Junior Researcher

наук. співроб.

Researcher

асп.

PhD Student

ад'юнкт

PhD Student

студ.

Student

бакалавр

Bachelor

магістр (який/а вчиться)

Master's Student

магістр (який/а захистив/ла диплом)

Master of Arts

ст. викл.

Senior Lecturer

викл.

Lecturer

провід. наук. співроб.

Leading Researcher

голов. наук. співроб.

Principal Researcher

провід. інж.

Leading Engineer

інж.

Engineer

 

 1. НАЗВА СТАТТІ

Назва статті має бути однозначною, зрозумілою фахівцям інших галузей, інформативною і конкретною: 5–9 слів, що відповідають змістові статті, без словосполучень на зразок «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…» тощо. Для оригінальної дослідницької статті бажано до назви додавати дескриптор дослідження, наприклад «перехресне дослідження» «практичне дослідження», «результати опитування» (див. детальніше вимоги до назви у Рекомендаціях ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою.

 

УВАГА! Автори подають два варіанти статті — з інформацією про авторів (файл Автори. Назва статті) та без інформації про авторів (Файл Для рецензування. Назва статті). Це потрібно для подвійного сліпого рецензування.

 

 

 1. АНОТАЦІЯ

В анотації має бути відображено зміст статті, оскільки для більшості читачів вона буде основним джерелом інформації про ваше дослідження (багато баз даних містять лише назву й анотацію).

Анотація оригінальної дослідницької статті має бути структурованою та  інформативною, відповідати IMRAD-структурі й містити такі пункти:

 • Вступ (передумови, актуальність і мета дослідження).
 • Методи.
 • Результати.
 • Висновки.

Див. приклад оформлення анотації у шаблоні (покликання на шаблон) та вимоги до анотації у Рекомендаціях ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою.

Обсяг анотації — не менше 1 800 знаків і не більше 2500 знаків (з проміжками).

Анотація оглядової статті може бути неструктурованою, індикативною, в ній потрібно висвітлити основні тези огляду.

 

 1. КЛЮЧОВІ СЛОВА

Для оригінальної дослідницької статті — 4–8 ключових слів.

Для оглядової статті — 3–6 ключових слів. Ключові слова не мають повторювати назву статті.

 

 

Інформацію про назву статті, відомості про автора (авторів), анотацію (не менше 1 800 знаків) та ключові слова статті англійською мовою для українськомовних статей або українською мовою для англомовних статей подають наприкінці статті після списку використаних джерел.

 

 1. ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

 

ОБСЯГ ОСНОВНОГО ТЕКСТУ. До 8 тис. слів. (до 50 тис. знаків).

 

СТРУКТУРА СТАТТІ. Оригінальна дослідницька стаття має бути підготовлена з використанням IMRAD-структури та містити такі основні елементи:

 • Вступ.
 • Методологія.
 • Результати.
 • Дискусія і висновки.

Детальні вимоги до кожного із зазначених структурних елементів статті подано в Рекомендаціях ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою).

 

Оглядова стаття має бути також підготовлена з використанням IMRAD-структури без розділу “Методологія”.

 

ІЛЮСТРАЦІЇ, ТАБЛИЦІ. Усі рисунки (схеми, графіки, діаграми тощо) й  таблиці повинні бути пронумеровані арабськими цифрами та розміщені безпосередньо в тексті, там, де вони мають бути за змістом (а не наприкінці документа).

До рисунків потрібно дати пояснювальні підписи (під рисунком, окремим абзацом), а до таблиць  — тематичні  назви (над таблицею, окремим абзацом). Підписи та назви мають відображати зміст зображень і таблиць, бути стислими й  інформативними. На кожен рисунок чи таблицю потрібно покликатися в основному тексті статті та зазначати їхній порядковий номер, наприклад: (рис. 1), (табл. 2).

Приклад

 

Рис. 1. Зв'язок вологості W кам'яних вуглів завтовшки d

 

 Якщо статтю буде прийнято, автори завантажують окремі файли всіх рисунків високої роздільної здатності у форматах .tif або .jpg. Назви файлів для інформаційної графіки мають бути зрозумілими та відповідати назвам у тексті (наприклад, Рисунок 1, Рисунок 2). Роздільна здатність зображень: 1 200 dpi для штрихового зображення, 600 dpi для відтінків сірого та 300 dpi для кольорового зображення.

 

 

 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВНЕСОК АВТОРІВ. Потрібно зазначити інформацію про внесок авторів у підготовку статті  відповідно до CRediT (Contributor Roles Taxonomy):
 • Концептуалізація. Ідеї; формулювання або еволюція всеохопних цілей і завдань дослідження.
 • Формальний аналіз. Застосування статистичних, математичних, обчислювальних або інших формальних методів для аналізу або синтезу емпіричних даних дослідження.
 • Програмне забезпечення. Програмування, розроблення ПЗ; проєктування комп'ютерних програм; реалізація комп'ютерного коду та допоміжних алгоритмів; тестування компонентів коду.
 • Методологія. Розроблення або проєктування методології; створення моделей.
 • Валідація даних. Перевірка відтворюваності результатів/експериментів та інших результатів досліджень.
 • Написання оригінальна чернетка. Написання початкового варіанта (чернетки) статті.
 • Написання перегляд і редагування. Внесення суттєвих змін, доповнень до статті.

 

Наприклад:

Ім’я, прізвище — концептуалізація, методологія; Ім’я, прізвище — програмне забезпечення, формальний аналіз; Ім’я, прізвище — валідація даних, написання — оригінальна чернетка; Ім’я, прізвище — написання — перегляд і редагування.

 

 1. ПОДЯКИ, ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Згадайте всіх людей, які зробили вагомий внесок у дослідження, але не є співавторами: координували виконання дослідницької діяльності, надавали ресурси (дослідницькі матеріали, реактиви, лабораторні зразки, тварин, прилади, обчислювальні ресурси або інші інструменти аналізу).

 

Зазначте всі джерела фінансування. Рекомендована форма: «Цю роботу виконано за підтримки Ради з медичних досліджень (номер гранту xxxx)». Якщо конкретного фінансування не було, напишіть таке речення: «Автор(и) не отримував(ли) фінансової підтримки для дослідження, авторства та/або публікації даної статті від жодної фінансової установи в державному, комерційному або некомерційному секторах». Див. детальніше на с. 3 Рекомендацій ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою).

 

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Бібліографічні записи у списку бібліографічних посилань наводять за бібліографічним стилем цитування APA style references (7th Edition).

Джерела у списку використаних джерел не нумерують і подають за абеткою.

До кожного джерела потрібно вказувати DOI, якщо наявне

У статті англійською мовою подають ОДИН список використаних джерел — References, в якому бібліографічний опис джерел не романським шрифтом (кириличні, арабські, китайські тощо) наводять у перекладі англійською мовою, зазначають наприкінці бібліографічного опису у квадратних дужках англійською мовою мову джерела:  [in Ukrainian], [in Chinese]  тощо та додають у квадратних дужках бібліографічний опис мовою джерела. Наприклад:

 • Zhenchenko, M. (2019). Digital transformation publishing industry. Zhnets [in Ukrainian]. [Женченко, М. (2019). Цифрові трансформації видавничої галузі. Жнець].

 

У статті українською мовою наводять ДВА списки використаних джерел:

 1. Список використаних джерел мовою оригіналу (бібліографічні описи подають за бібліографічним стилем цитування APA style reference).
 2. References англійською мовою (бібліографічні описи подають за бібліографічним стилем цитування APA style reference). У References бібліографічний опис джерел не романським шрифтом (кириличні, арабські, китайські тощо) подають у перекладі англійською мовою і зазначають наприкінці бібліографічного опису у квадратних дужках англійською мовою мову джерела:  [in Ukrainian], [in Chinese]  тощо. Наприклад:
 • Zhenchenko, M. (2019). Digital transformation publishing industry. Zhnets [in Ukrainian].

 

ФОРМАТ ПОКЛИКАННЯ НА ДЖЕРЕЛА В ТЕКСТІ. Внутрішньотекстові покликання подають у круглих дужках із зазначенням:

 • прізвища автора (якщо автор один) або перших слів назви праці (для видань без авторів) через кому року публікації і, за необхідності, через кому сторінок після скорочення "с." (укр. мовою) або "p." (англ. мовою. Назву праці можна скорочувати, а пропущені слова позначати знаком "три крапки"):

(Freeberg, 2019), (Freeberg, 2019, p. 147), (Freeberg, 2019, pp. 56–57), (Наукова спадщина…, 2017, с. 45), (Правдивий, 2018, с. 184–185);

 • прізвищ усіх співавторів (якщо авторів не більше трьох), року видання:

(Dormus, Brown, & Bloom, 2013);

 • прізвища лише першого співавтора, скорочення "та ін." або "et al.", року видання (якщо авторів понад три):

(Grady et al., 2019), (Назаренко та ін., 2022);

 • прізвища та ініціалів автора, року видання (якщо у статті є покликання на роботи авторів з однаковим прізвищем, опубліковані того самого року):

(Reinberg Т., 2005);

 • прізвища автора, року видання першої роботи, року видання наступної роботи (якщо стаття містить покликання на роботи одного автора, опубліковані в різні роки прізвище автора не дублюють):

(Gibson, 2007, p. 115; 2010, pp. 73–75);

 • прізвища автора, року видання, малої латинської літери після року видання (якщо стаття містить покликання на роботи одного автора, опубліковані того самого року):

(Gibson, 2005a; 2005b; 2005c);

 • із зазначенням номера або назви (якщо нема номера) частини електронного джерела (тому, частини, розділу тощо) через кому після року публікації, якщо сторінки не пронумеровано.

(Brown, 2017, vol. 2).

Покликання на кілька джерел водночас подають через крапку з комою в алфавітному порядку за першою літерою прізвища автора кожного джерела або назви праці для видань без автора. Наприклад, дослідники вивчали певну проблему: (Freeberg, 2019; Grady et al., 2019).

Основна частина покликань у публікації має бути на авторитетні джерела останніх 5–7 років видання. Список літератури має не менше як на 30 % складатися зі статей, опублікованих у рейтингових журналах, які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science. Самоцитування не повинно перевищувати 15% від загальної кількості цитованих джерел.

 

Приклади оформлення бібліографічних записів
за APA style references

 

Книжкове видання

Автор, A. A.  (рік публікації). Назва книги. Видавництво.

 • Covey, S. R. (2013). The 7 habits of highly effective people: Powerful lessons in personal change. Simon & Schuster.

 

Для електронних книг або книг, які мають електронні версії, наприкінці бібліографічного опису зазначають URL, наприклад:

 • Svendsen, S., & Løber, L. (2020). The big picture/Academic writing: The one-hour guide (3rd digital ed.). Hans Reitzel Forlag. https://thebigpicture-academicwriting.digi.hansreitzel.dk/
 • Brück, M. (2009). Women in early British and Irish astronomy: Stars and satellites. Springer Nature. https:/doi.org/10.1007/978-90-481-2473-2.
 • Женченко, М. (2019). Цифрові трансформації видавничої галузі. 2-ге вид., змін. Жнець. https://www.zhnets.com.ua/zhenchenko-maryna-tsyfrovi- transformatsiyi-vydavnychoyi-galuzi-kyyiv-zhnets-2019-2-ge-vyd-zmin-409-s/

 

Стаття в журналі

Автор, A. A.  (рік публікації). Назва статті. Назва журналу, номер журналу, сторінки. URL

 

 • Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185

 

Презентація на конференції

Автор, A. A. (рік, місяць, дата проведення конференції). Назва презентації [Презентація на конференції]. Назва конференції, місце проведення конференції. URL

 

Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T., & Márquez-Greene, N. (2019, August 8–11). Gun violence: An event on the power of community [Conference presentation]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://convention.apa.org/2019-video

 

Матеріали конференції, опубліковані у збірнику матеріалів конференції

Автор, A. A.  (рік). Назва публікації. В Прізвища редакторів збірника (ред.), Назва конференції: Число. Назва (сторінки). Видавець. URL

 

Bedenel, A.-L., Jourdan, L., & Biernacki, C. (2019). Probability estimation by an adapted genetic algorithm in web insurance. In R. Battiti, M. Brunato, I. Kotsireas, & P. Pardalos (Eds.), Lecture notes in computer science: Vol. 11353. Learning and intelligent optimization (pp. 225–240). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05348-2_21

 

Дисертація

Автор, A. A.  (рік). Назва дисертації [Рукопис докторської дисертації]. Назва університету, де захищено  дисертацію.

 • Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.

Нормативно-правові акти, стандарти

 • Верховна Рада України. (2019). Про забезпечення функціонування української мови як державної (Закон України від 25.04.2019 р. № 2704-VIII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19

 

 • International Organization for Standardization. (2018). Occupational health and safety management systems—Requirements with guidance for use (ISO Standard No. 45001:2018). https://www.iso.org/standard/63787.html

 

Детальні вимоги та приклади оформлення бібліографічних записів можна також подивитися у: Publication Manual of the American Psychological Association (APA), 7th Edition та у Прикладах оформлення посилань за APA (7th ed.) у списку використаних джерел.

Для коректного  складання бібліографічних записів у списку використаних джерел можна використати спеціалізовані програми, наприклад: https://www.grafiati.com/uk/

УВАГА! Наукова бібліотека ім. М. Максимовича надає платні послуги
з оформлення та редагування списків використаних джерел.

 

 

 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДАТИ НАДХОДЖЕННЯ ДО РЕДАКЦІЇ ЖУРНАЛУ, РЕЦЕНЗУВАННЯ, СХВАЛЕННЯ ДО ДРУКУ СТАТТІ

 

Наприкінці статті подають інформацію у форматі:
Отримано редакцією журналу / Received:

Прорецензовано / Revised:

Схвалено до друку / Accepted:

 

 

2. ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

Технічне оформлення статті має відповідати вимогам Видавничо-поліграфічного центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема:

 1. Текст має бути подано як файл у форматі WinWord (*.doc, *.docx) без застосування стильової розмітки.
 2. Параметри сторінки:
 • міжрядковий інтервал – одинарний;
 • абзацний відступ – 0,5 см;
 • формат – А4;
 • поля:

верхнє

2,5

нижнє

2,5

ліве

1,8

праве

1,8

від краю до верхнього колонтитула

1,7

від краю до нижнього колонтитула

1,7

 

 1. Параметри форматування структурних елементів:
 • індекс УДК – Arial, 8 pt, напівжирний;
 • індекс DOI– Arial, 8 pt, напівжирний;
 • відомості про автора (авторів) – Arial, 8 pt, напівжирний;
 • назва статті – Arial Black, 10 pt, напівжирний, всі великі літери;
 • анотація (українською та англійською мовами) – Arial, 8 pt, курсив;
 • пункти у структурованій анотації ("Актуальність"...) – Arial, 8 pt, напівжирний курсив;
 • основний текст статті (з таблицями та рисунками) – Arial, 9 pt, звичайний;
 • список використаних джерел – Arial, 7 pt, звичайний;

 

 1. Додаткові вимоги до тексту статті:
 • кожну абревіатуру вводити в текст у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення; лише потім можна користуватися введеною абревіатурою;
 • усі цитати подавати мовою статті (незалежно від мови оригіналу), обов'язково супроводжуючи їх посиланнями на джерело та конкретну сторінку;
 • пропущені місця цитат позначати квадратними дужками з трьома крапками: […];
 • формули у статтях набирати лише за допомогою редактора формул (Microsoft Equation чи MathType Equation), шрифт основних символів Arial, розмір 11;
 • між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру величини ставити нерозривний інтервал (Ctrl+Shift+Space);
 • дотримуватися такого формату графічних знаків: лапки "…", апостроф …'…, тире … – … (слід використовувати коротке тире [–], а не довге [—] чи дефіс [-]);
 • на позначення діапазону (від … до …) ставити тире: с. 95–97, 30–40-х рр., квітень–травень, Київ–Львів;
 • не допускати заміни латинських літер кириличними і навпаки (наприклад, латинських o, a, c, x, p, e, H, T, I, M, B кириличними о, а, с, х, р, е, Н, Т, І, М, В), особливо у прізвищі й імені автора, назві статті, анотації, ключових словах, бібліографічних покликаннях, оскільки це може спричинити помилкове індексування публікації та унеможливити її ідентифікацію у пошукових і бібліометричних системах.
 • history.bulletin@knu.ua